Home Community Huyton’s Foodie Friday ignites community spirit